هنرجویان مدرسه تئاتر میزانسن در هر ترم علاوه بر دروس ترم یک کارگاه حداکثر یک هفته ای بین المللی با موضوع ترم با یکی از اساتید و مربیان معتبر بین المللی پشت سر خواهند گذاشت .


برنامه های کارگاه های بین الملل کمپ اول:

ترم اول   : کارگاه بین المللی شناخت بدن

ترم دوم  : کارگاه بین المللی تئاتر دیجیتال

ترم سوم : کارگاه بین المللی تئاتر مستند