با ما در ارتباط باشید

 

هنرجویان مدرسه تئاتر میزانسن در پایان ترم های اول و دوم یک رپرتوار کوچک داخلی برگزار خواهند کرد. در ترم سوم رپرتوار آثار پایان دوره مدرسه به شکل رسمی ارائه خواهد شد.

موسسه فرهنگی-هنری برگ و مدرسه تئاتر میزانسن بر اساس نظر و اعلام شورای علمی مدرسه از سه اثر برتر رپرتوار پایان دوره مدرسه به عنوان تهیه کننده حمایت خواهد کرد.

ترم اول   : هنرجویان پذیرفته شده قبل از شروع ترم اول بایستی یک پروژه کوچک 15 دقیقه ای به شکل آزاد برای رپرتوار کوچک داخلی پایان ترم از طریق تکمیل فرم پروپوزال تعریف کنند.

ترم دوم   : قبل شروع ترم دوم هنرجویان بایستی یک پروژه ترجیحا در حوزه بدن و پرفورمنس آرت برای رپرتوار کوچک پایان ترم از طریق تکمیل فرم پروپوزال تعریف کنند.

ترم سوم : قبل از شروع ترم سوم هنرجویان بایستی یک پروژه کامل نهایی برای رپرتوار پایان دوره ؛در قالب یکی از رویکردهای مدرسه(پرفورمنس آرت،تاتر فیزیکال،تئاتر دیجیتال،تئاتر ابژه،تئاتر مستند) یا به شکل ترکیبی از طریق تکمیل فرم پروپوزال تعریف کنند.

نکته: پروژه ها ی هر ترم برای به سرانجام رسیدن در کارگاه های اجرا و زیر نظر سرمربی ترم بسط و گسترش میابند.